Allmänna försäljningsvillkor Etex Building Performance bv       

 

  1. Tillämpning Dessa aktuella allmänna villkor är tillämpliga på alla offerter eller avtal. Om den andra parten i sin beställning eller genom annan korrespondens hänvisas till andra villkor upphävs tillämpligheten för dessa uttryckligen. Avvikelser från och/eller tillägg till dessa allmänna villkor är endast giltiga om de uttryckligen och skriftligen har överenskommits och är uteslutande tillämpliga på den specifika beställningen. Motpart som en gång har kontrakterats med tillämpning av de aktuella allmänna villkoren medger tillämpningen av dessa allmänna villkor även på senare avtal.

 

  1. Offerter Med undantag för om annat uttryckligen har angivits är våra offerter, våra broschyrer, prislistor, kataloger och alla annan information helt fristående och binder oss inte på något vis. Vi har alltid rätten att avsluta produktionen av vissa varor och ta dem ur vårt sortiment. Ett avtal kommer bara till stånd efter motpartens godkännande av offerten och/eller efter att vi har skickat en orderbekräftelse. Prover, dimensioner och nyanser anges endast ungefärligt och ger endast en grov bild av materialets egenskaper.

 

  1. Priser Våra priser baseras på kostnadsfaktorerna som gäller vid det datum då ordern bekräftas, exklusive förpackningskostnader, transportkostnader och skatter eller avgifter.

 

  1. Rådgivning Eventuella beräkningar, planer, skisser eller rådgivning tillhandahålls av oss efter bästa förmåga och enbart på basis av de uppgifter som vi har fått av motparten. Vi utgår från att dessa uppgifter är korrekta. Av den andra parten förväntas att de beräkningar, planer, skisser och råd som vi lämnar blir grundligt genomgångna av motpartens tekniska rådgivare. Alla intellektuella egendomsrättigheter tillfaller oss.

 

  1. Leverans Alla leveranstider anges endast ungefärligt. Om en leverans skjuts upp med tre månader eller mer har motparten rätt att dra tillbaka sin beställning utan rätt till eventuell skadeersättning. Alla varor betraktas som levererade och godkända så snart de har lastats för transport. Oaktat egendomen överförs risken för eventuellt förfall av varorna vid leverans. Eventuella synliga brister måste anmälas vid leverans. Om så inte sker betraktas varorna som godkända. Dolda fel måste rapporteras skriftligen inom 8 kalenderdagar efter upptäckt under påföljd av förverkande av alla anspråksrättigheter.

 

  1. Betalning Fakturor måste bestridas inom 8 kalenderdagar från fakturadatum. Om så inte sker betraktas de som godkända. Eventuella klagomål ger inte den andra parten rätt att avbryta betalningen av fakturor. Vid utebliven betalning hålls den andra parten ansvarig enligt lag och ska utan föregående meddelande betala en ränta på 1 % per månad och extrajudiciella uppbördskostnader på 10 %. Vid utebliven betalning kommer alla fakturor att omedelbart inkrävas utan föregående meddelande och varje betalning dras först av från de (utomrättsliga) inkassokostnaderna, därefter den ränta som ska betalas och därefter på den äldsta fakturan. Vi har också rätt att avbryta leveranser tills full betalning har skett. Vi har rätt att avbryta våra leveranser eller kräva ytterligare garantier i händelse av en förändring i den andra partens tillstånd, såsom konkurs, likvidation eller i händelse av försämrad kreditvärdighet. Alla varor som levereras och som fortfarande ska levereras kommer att förbli enbart vår egendom tills alla anspråk vi har eller kommer att få från den andra parten, inklusive i alla fall de fordringar som avses i artikel 3:92(2) i BW, har betalats i sin helhet med ränta och utomrättsliga och rättsliga kostnader.

 

  1. Ansvarsskyldighet Eventuella rättsanspråk måste under påföljd av förfall senast ha gjorts ett år efter tidigare reklamation. Synliga fel ska rapporteras senast tre dagar efter leverans och i varje fall innan materialen använts och dolda fel senast 3 dagar efter att de upptäcktes. Förutom vid medveten eller avsiktlig vårdslöshet är vårt ansvar begränsat till fakturabeloppet för de varor eller tjänster som säljs för vilka ansvar åberopas. Såvida det inte rör sig om medveten eller avsiktlig vårdslöshet är vi inte ansvariga för eventuella följdskador såsom förlust av vinst, uteblivna besparingar, driftstopp, uteblivna besparingar ... Motparten förbinder sig att inkludera samma ansvarsbegränsning när varorna säljs vidare under förpliktelse att vidarebefordra detta till kommande köpare.

 

  1. Force majeure och imprevision Våra åtaganden avbryts vid fall av force majeure. Force majeure ska betraktas som varje oförutsedd omständighet som omöjliggör genomförandet av avtalet, komplicerar det eller ökar dess kostnader på ett sådant sätt att genomförandet av våra åtaganden inte längre rimligen kan begäras. Vi har rätt att säga upp avtalet utan ersättning om force majeure-situationen varar mer än tre månader. Om omständigheterna förändras på allvarligt vis har vi rätt att begära en revidering av dem så att förhållandena återställs till sitt ursprungliga skick.

 

  1. Personuppgifter Vi har rätt att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för genomförandet av vårt avtal eller på grundval av vårt berättigade intresse. Information om detta finns i sekretessmeddelandet på vår webbplats.

 

  1. Tillämplig lag och behörig domstol Alla tvister, inklusive de som identifieras av endast en av parterna som sådan, kommer uteslutande att lösas av behörig domstol i Rotterdams domstolar. För alla våra erbjudanden och utfärdade offerter, liksom för alla avtal som vi sluter med en andra part och genomförandet av dessa, är enbart nederländsk lagstiftning tillämplig.

 

 

60 års expertis

Testade och certifierade lösningar

Globalt servicenätverk